JGPフランス大会、女子結果。

-TOTAL
VALIEVA🇷🇺 > WI🇰🇷 > KHROMYKH🇷🇺

-PCS
VALIEVA🇷🇺 > KHROMYKH🇷🇺 > KAWABATA🇯🇵

-TES
VALIEVA🇷🇺 > WI🇰🇷 > KHROMYKH🇷🇺

-Jump
WI🇰🇷 > VALIEVA🇷🇺 > KHROMYKH🇷🇺

-Spin
VALIEVA🇷🇺 > ARAKI🇯🇵 > KHROMYKH🇷🇺

-Step
VALIEVA🇷🇺 > GUTMANN🇮🇹 > TO🇰🇷